เข้าวัด เข้าวา

จริงแล้ว ผมนับถือศาสนาคริสต์นะ แต่หลังๆมานี่ผมมีโอกาสเข้าพุทธบ่อยมากถึงมากที่สุด